ESHOP a Kamenna predajňa zrušená!

 

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim Promini s.r.o. so sídlom Veľká okružná 1295/6, 010 01, Žilina, IČO: 48013315, DIČ: 2024178728, DIČ DPH: SK2024178728 spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63163/L (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.klbkostastia.sk (ďalej aj „E-shop“).

   Kontaktné údaje Predávajúceho sú nasledovné:

   Email: info@klbkostastia.sk

   Číslo účtu - IBAN:  SK8683300000002501163333, bankové spojenie: Fio banka  a.s. (Prosíme neuhrádzať platbu za objednaný tovar, pokiaľ nedostanete platobné údaje na váš email)

  2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

  3. Definícia niektorých pojmov:

   Kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s Predávajúcim.

   Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

   Tovar - produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke E-shopu www.klbkostastia.sk. Pod pojmom tovar sa myslí „nový tovar“ aj „použitý tovar“, ak z kontextu nevyplýva niečo iné.

   Nový tovar - tovar, ktorý nebol používaný a nachádza sa v originálnom balení výrobcu spolu so všetkým príslušenstvom.

   Použitý tovar - tovar, ktorý už bol používaný a je označený ako „použitý tovar“. Kupujúci berie na vedomie, že použitý tovar môže byť opotrebovaný alebo môže mať vady, ktoré vznikli pri jeho použití. Stav použitého tovaru je uvedený na internetovej stránke E-shopu v jeho popise a prípadné vady alebo opotrebenie sú zohľadnené v cene použitého tovaru.

   Kúpna cena – celková cena, v ktorej je zahrnutá cena tovaru a náklady na jeho dodanie.

  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky tiež upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri požičiavaní tovaru na internetovej stránke E-shopu.

 2. Elektronická objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

  1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu www.klbkostastia.sk a celkovú cenu tohto tovaru a nákladov na jeho dodanie, spracovaný systémom elektronického obchodu, alebo e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho uvedenú v kontaktných údajoch E-shopu.

  2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, požadovaných údajov a náležitostí v registračnom formulári, vrátane telefonického kontaktu. V prípade objednávky zaslanej e-mailom je potrebné v prípade fyzickej osoby uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mail, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a spoločnosti obchodné meno alebo názov spoločnosti, adresu miesta podnikania alebo sídla, IČO, DIČ, telefonický kontakt a e-mail, a ďalej zoznam tovaru, o ktorý má kupujúci záujem. Tiež je potrebné uviesť adresu doručenia v prípade, že je iná ako fakturačná adresa. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.

  3. Kúpna zmluva je uzavretá v momente záväznej akceptácie návrhu na jej uzatvorenie oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho. V prípade objednávky zaslanej e-mailom je kúpna zmluva uzatvorená v momente odoslania potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho.  

 3. Cenové podmienky

  1. Pri objednávaní tovaru sa na tovar vzťahuje cena zverejnená ako cena daného tovaru. Predajné ceny v E-shope sú uvádzané v eurách vrátane DPH. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru, tie budú pripočítané k cene tovaru vo výške podľa všeobecných obchodných podmienok.

  2. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá, a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

  3. Predávajúci v prípade dodania tovaru do zahraničia nenesie zodpovednosť za clá, poplatky a dane vyrubené v súvislosti s dovozom tovaru zo Slovenskej republiky. Tieto náklady znáša výhradne kupujúci.

 4. Spôsob platby

  1. Dobierka - kupujúci zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky doručovateľovi.

  2. Bezhotovostný prevod peňazí na bankový účet Predávajúceho - kupujúci po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom e-mailu zaslaného Predávajúcim prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar (kúpnu cenu) na účet  vedený vo Fio banka  a.s SK8683300000002501163333, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená ihneď po pripísaní celkovej čiastky kúpnej ceny na účet.

   V prípade, že spoločnosť Promini s.r.o. nedokáže objednaný tovar dodať (napr. kvôli ukončeniu výroby výrobcom) je zálohová platba vrátená na  účet zákazníka v plnej sume. V prípade, že zákazník objednyný tovar nepreberie,  sa záloha stáva nevratnou. 

  3. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

 5. Dodacie podmienky

  1. Dodávky objednaného tovaru sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho. Všetok tovar uvedený ako skladom Predávajúci odošle do 48 hodín od potvrdenia objednávky, resp. pri platbe vopred bezhotovostným prevodom na bankový účet do 48 hodín od pripísania celkovej čiastky kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Pri dodaní tovaru objednaného na objednávku sa Predávajúci k presnej dodacej lehote nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Doba dodania tovaru na objednávku bude vždy vopred prejednaná s kupujúcim. Informácia o dodacej lehote uvedená v E-shope pri tovare na objednávku je len orientačná. Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane.

  2. Tovar je doručovaný prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov) na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom kupujúci je povinný objednávku na tejto adrese prevziať pri jej dodaní. Spolu s tovarom je vždy kupujúcemu doručená aj faktúra, ktorá slúži ako záručný list.

  3. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v sídle Predávajúceho po vzájomnej dohode.

  4. Tovar je dodávaný na územie Slovenskej republiky, Českej republiky, poprípade na územie iného štátu po vzájomnej dohode.

  5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.

  6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 6. Náklady na dodanie tovaru

  1. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a je závislá od zvoleného spôsobu doručenia a spôsobu platby. Objednaný tovar je možné doručiť nasledovnými spôsobmi:

   Doručenie na území Slovenskej republiky:

   Objednávky nad 120 € poštovné ZDARMA

   Kuriér DPD: 3€ (platba vopred na účet)

   Dobierka:  4 € (platba na dobierku)

    

   Doručenie na území Českej republiky:

   DPD kuriér: 5€ (platba vopred prevodom na účet) v CZK na číslo účtu:  2301163320/2010,  Fiobanka a.s.

   DPD kuriér: 6€  (platba na dobierku)

  2. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

  3. Poštovné v prípade dodania na územie iných štátov ako je SR a ČR je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a Predávajúcim.

 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

   • v prípade, že kúpnu zmluvu nie je možné realizovať z dôvodov na strane kupujúceho (nesprávne uvedené kontaktné údaje, kupujúci s Predávajúcim nekomunikuje a pod.)

   • v prípade, že si kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol povinný si tento tovar prevziať,

   • v prípade vypredania skladových zásob,

   • v prípade, že sa už objednaný tovar nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a z uvedených dôvodov Predávajúci nie je schopný tovar zákazníkovi dodať alebo ho dodať v cene, ktorá je uvedená v E-shope,

   • v prípade, že kupujúci si už v minulosti objednaný tovar neprevzal alebo iným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo je dlžníkom Predávajúceho.

  2. V prípade, že kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zániku kúpnej zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho, Predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zániku kúpnej zmluvy prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

  3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je v súlade s ustanovením § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.) oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné), a to aj v prípade, že tovar nie je vzhľadom na jeho povahu možné vrátiť prostredníctvom pošty. Odporúčame tovar vrátiť nepoužitý, nevypratý, nepoškodený, v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a záručným listom, ak bol k tovaru priložený. 

  4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 7.3 týchto všeobecných obchodných podmienok aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.

  5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo zaslať toto odstúpenie e-mailom na adresu Predávajúceho uvedenú v jeho kontaktných údajoch. K odstúpeniu od zmluvy je potrebné priložiť doklad o kúpe (faktúru). V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo a dátum objednávky alebo zoznam objednaného tovaru, dátum, kedy bol tovar doručený, meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého pobytu a určiť spôsob, akým majú byť vrátené prijaté platby s uvedením čísla bankového účtu vo forme IBAN v prípade bezhotovostného vrátenia peňazí. 

   V prípade, že si kupujúci želá odstúpiť od zmluvy písomne, môže použiť nasledovný vzor na odstúpenie od zmluvy:

   Promini, s.r.o. 

   Veľká okružná 1295/6,

   010 01, Žilina

    

    

   Vec: Odstúpenie od zmluvy

    

   Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: 

   vypíšte názov tovaru alebo číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

   Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

   Dátum prevzatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

   Dôvod odstúpenia od zmluvy: nie je povinnosťou kupujúceho ho uvádzať

   Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu vo forme IBAN, bankové spojenie: názov banky / v hotovosti poštovým poukazom na adresu: uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a adresu

    

   V uveďte miesto dňa doplňte dátum

    

   S pozdravom 

   uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + Váš podpis

    

   Príloha: faktúra

    

  6. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu Promini, s.r.o. so sídlom Veľká okružná 1295/6, 010 01, Žilina alebo mu tovar odovzdať osobne v jeho sídle po predchádzajúcej dohode. Náklady na vrátenie tovaru (poštovné) znáša kupujúci. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu alebo priamo Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Vzhľadom na to, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru pri jeho preprave, odporúčame zaslať tovar formou doporučenej poistenej zásielky alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

  7. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  8. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.3 týchto všeobecných obchodných
   podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo
   hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad
   rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči
   kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do
   pôvodného stavu, resp. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia
   hodnoty tovaru.

  9. Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcemu zaniká v prípade, že si ho kupujúci neuplatnil v lehote a spôsobom upraveným v predchádzajúcich bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok, v prípade, že kupujúci nepredloží originál dokladu o kúpe (faktúry) alebo v prípade, že kupujúci poruší svoju povinnosť odoslať tovar späť Predávajúcemu v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.6 týchto všeobecných obchodných podmienok.

  10. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o práve odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z.

 8. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

  2. Záručná doba v prípade, že kupujúci je spotrebiteľ, je 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na použitý tovar. V prípade, že kupujúcim je iná osoba ako spotrebiteľ, najmä podnikateľ, je záručná doba na nový aj použitý tovar 12 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.

  3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a o spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z.

  4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od Predávajúceho v E-shope www.klbkostastia.sk.

  5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

  6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu toto právo zaniká.

  7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

  8. Ak má tovar vady má kupujúci právo uplatniť si reklamáciu tak, že doručí tovar spolu s príslušenstvom a dokladom o kúpe (faktúrou) do sídla Predávajúceho na vlastné náklady a zároveň doručí podrobný popis závad. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

  9. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.

  10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

  11. Nárok na uplatnenie reklamácie u Predávajúceho kupujúcemu zaniká:

   • nepredložením faktúry alebo príslušenstva,

   • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

   • neuplatnením reklamácie bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru,

   • uplynutím záručnej doby tovaru,

   • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

   • poškodením tovaru pri preprave v prípade, že kupujúci poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 5.6 týchto všeobecných obchodných podmienok,

   • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

   • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením alebo iným zásahom vyššej moci,

   • poškodením tovaru, ktoré bolo spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym alebo nevhodným použitím, ošetrovaním, praním alebo sušením, vystavením netypickým podmienkam.

  12. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  13. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v popise závad pri uplatnení reklamácie.

  14. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho tak, že Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo Predávajúci vadný tovar vymení. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

  15. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na primeranú zľavu z ceny veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád (min. 3) vec riadne užívať.

  16. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

  17. Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia novej veci.

  18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a o vybavení reklamácie kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, vydať písomný doklad (aj e-mailom) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  19. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahuje 30-dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie v tomto prípade nie je zákonom stanovená, Predávajúci sa ju však zaväzuje vybaviť v lehote do 40 dní.

  20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 9. Podmienky pri požičaní tovaru

  1. Predávajúci (v tomto článku 9. všeobecných zmluvných podmienok ďalej označovaný ako „Prenajímateľ“) ponúka zákazníkom na internetovej stránke E-shopu tiež možnosť dočasne (počas dojednanej doby) požičať si tovar za vopred určený poplatok (nájomné), a to za podmienok stanovených v tomto článku všeobecných obchodných podmienok.

  2. Podmienkou pre vznik nájomnej zmluvy je vyplnenie elektronickej objednávky na internetovej stránke E-shopu www.klbkostastia.sk na zapožičanie tovaru a jej záväzná akceptácia oznámením o prijatí objednávky do elektronického systému Prenajímateľa. Nájomca môže svoju objednávku bezplatne zrušiť do 24 hodín pred dňom odoslania prenajatej veci alebo pred dňom, kedy si má tovar po dohode osobne vyzdvihnúť. Zrušenie objednávky nájomca vykoná zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu uvedenú na internetovej stránke E-shopu.

  3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Dobu nájmu určí nájomca vo svojej elektronickej objednávke presným počtom dní. Doba nájmu začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bol nájomcovi tovar doručený. Nájom skončí v posledný deň doby nájmu. Dobu nájmu je možné skrátiť alebo predĺžiť po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade nevrátenia tovaru po skončení nájmu sa nájomná zmluva automaticky nepredlžuje.

  4. Nájomca je povinný zaslať tovar späť Prenajímateľovi v posledný deň trvania nájmu. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade, že nájomca si túto povinnosť nesplní, je povinný doplatiť Prenajímateľovi sumu za užívanie tovaru po skončení nájmu, a to v sume, akoby nájom stále trval (nájomné na 1 deň * počet dní, o ktoré sa nájomca omeškal z odoslaním tovaru).

  5. Tovar prosíme zaslať späť na adresu Promini s.r.o/ Belenka, Martina Rázusa 13, 01001,Žilina

  6. Poplatok za požičanie tovaru (nájomné) je uvedený na internetovej stránke E-shopu. K poplatku za požičanie tovaru sa pripočítajú náklady na doručenie tovaru nájomcovi, a to v sume uvedenej v elektronickej objednávke podľa zvoleného spôsobu doručenia. Po vzájomnej dohode je možné si tovar prevziať aj osobne v sídle Prenajímateľa.

  7. Prenajímateľ odošle tovar na adresu nájomcu uvedenú v elektronickej objednávke, a to až po zaplatení nájomného a po prijatí zálohy za požičanie tovaru. Výška zálohy za požičanie tovaru je uvedená pri každom tovare samostatne. Záloha bude nájomcovi vrátená do 14 dní po doručení požičaného tovaru Prenajímateľovi.

  8. Nájomca nie je oprávnený dať prenajatú vec ďalej do podnájmu.

  9. Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym používaním požičaného tovaru.

  10. Nájomca nesmie vykonávať žiadne úpravy a zmeny na požičanom tovare bez výslovného súhlasu Prenajímateľa.

  11. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie požičaného tovaru prostredníctvom telefonického alebo e-mailového kontaktu uvedeného na internetovej stránke E-shopu.

  12. Nájomca sa zaväzuje niesť plnú majetkovú zodpovednosť za požičaný tovar. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na tovare nevznikla škoda. V prípade, že túto svoju povinnosť nájomca poruší a na požičanom tovare vznikne odstrániteľná škoda, je nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur. V prípade straty požičaného tovaru, alebo ak bude škoda neodstrániteľná, je nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške prijatej zálohy za požičanie tovaru.

  13. Prenajímateľ je oprávnený si jednostranne započítať na prijatú zálohu za požičanie tovaru všetky peňažné nároky voči nájomcovi, najmä nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 9.11 všeobecných zmluvných podmienok, nárok na zaplatenie nájomného a nárok na doplatenie sumy za užívanie tovaru po skončení nájmu. Nájomcovi bude následne vrátený iba zostatok prijatej zálohy po uplatnení práva na zápočet.

  14. Nájomca je povinný vrátiť tovar v takom stave, v akom mu bol dodaný, a to doporučenou zásielkou na adresu sídla Prenajímateľa. Po vzájomnej dohode je možné tovar vrátiť aj osobne v sídle Prenajímateľa. Zásielku odporúčame poistiť, keďže za jej prípadnú stratu Prenajímateľ nenesie zodpovednosť.

 10. Ochrana osobných údajov a autorské práva

  1. Niektoré údaje, ktoré kupujúci zadáva pri objednávaní tovaru v E-shope, majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  2. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy Predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

  3. V E-shope má kupujúci možnosť zaregistrovať sa, vďaka čomu bude v budúcnosti môcť nakupovať bez opätovného zadávania jeho údajov. Kupujúci môže svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť po prihlásení v E-shope. V prípade, že si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, môže o to E-shop požiadať e-mailom.

  4. Pri registrácií má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od Predávajúceho.

  5. Predávajúci bude v rámci svojej činnosti organizovať rôzne akcie a súťaže, ktoré môžu byť spojené s výzvou na zasielanie fotografií. Zaslaním fotografie do akcie alebo súťaže účastník súhlasí s bezodplatným použitím jeho fotografie (alebo niektorej z jej častí) Predávajúcim v elektronickej alebo tlačenej podobe na reklamné a propagačné účely Predávajúceho, a to v neobmedzenom rozsahu. Autorské práva ostávajú účastníkovi akcie alebo súťaže (autorovi fotografie).

 11. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke E-shopu www.klbkostastia.sk.

  2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

  3. Prípadné spory vzniknuté pri plnení kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že dohoda nebude možná, sú na riešenie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.

  4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, predovšetkým príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení .

  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

V Žiline dňa 01. 04. 2017