Ochrana osobných údajov v spoločnosti Promini s.r.o.

 

Spoločnosť Promini s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu KlbkoStastia.sk, plne rešpektuje právo každého človeka na súkromie a ochranu osobných údajov. Maximálna bezpečnosť pri spracúvaní Vašich osobných údajov a zároveň ich ochrana je v našej spoločnosti samozrejmosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Aby sme zaručili ochranu každého Vášho osobného údaja, s ktorým sa pri našej práci dostaneme do styku, prijali sme technické, organizačné ako i personálne opatrenia v súlade vychádzajúc z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a taktiež aby boli všetky tieto naše opatrenia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Je pre nás dôležité, aby každý, kto využíva služby našej spoločnosti, bol informovaný o dôvodoch a spôsoboch spracúvania osobných údajov, o spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, ako aj s právami, ktoré mu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určuje zákon. V tomto dokumente Vám poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa vyššie uvedených oblastí.

V súvislosti s prijatými opatreniami na ochranu osobných údajov dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, ktorý pracovník spoločnosti Promini s.r.o. má prístup k osobným údajom, ako aj to, ktoré Vaše osobné údaje je oprávnený spracovať.


1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Promini s.r.o. so sídlom Veľká okružná 1295/6, 010 01, Žilina, IČO: 48013315, DIČ: 2024178728, DIČ DPH: SK2024178728 spoločnosť vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63163/L

Svoje práva môžete uplatniť na tejto e-mailovej adrese: info@klbkostastia.sk

2. Aké osobné údaje spracúvame?
V našej spoločnosti pracujeme iba s tými osobnými údajmi, ktoré nám umožňujú poskytovanie služieb v rozsahu našej činnosti, teda spracovať objednávku našich zákazníkov v zmysle administratívy a doručenia tak, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Druhy osobných údajov, ktoré spracúvame

Základné osobné údaje
Medzi základné identifikačné údaje, ktoré spracúvame, patrí titul, meno a priezvisko, obchodné meno a v prípade obchodných spoločností aj IČO.

Kontaktné údaje
Kontaktnými údajmi sa rozumejú telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturačná a doručenia), meno na sociálnej sieti Facebook.

Informácie o objednávkach
V rámci spracúvania objednávok v našej spoločnosti pracujeme s údajmi o objednávkach, ktoré u nás zákazník zrealizoval. Na základe týchto informácií vieme zákazníkovi odporúčať ďalšie produkty.

Informácie o komunikácii
Medzi informácie o komunikácii s našimi zákazníkmi patria všetky údaje o spôsoboch a predmete vzájomnej komunikácie, ktoré evidujeme, aby sme našim klientom mohli poskytovať primeranú zákaznícku podporu.

Fotografie
V rámci poskytovania služieb poradenstva v oblasti nosenia detí sa pri našej práci dostávame do styku aj s fotografiami našich zákazníkov, ktorí nám svoje fotografie posielajú formou e-mailu alebo súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Fotografie sa týkajú výlučne našich produktov a na základe týchto fotografií vieme zákazníkom poskytnúť poradenstvo v oblasti nastavovania a používania našich produktov. Tieto fotografie nikdy nesprístupňujeme tretej strane, podliehajú maximálnej ochrane v záujme rešpektovania súkromia každého nášho klienta.

Transakčné údaje
Transakčné údaje sú výlučne informácie o platbách za naše produkty, tovary a služby. Aj na základe spracovania týchto údajov sme schopní poskytnúť našim zákazníkom služby v rozsahu našej činnosti.

Informácie o správaní sa zákazníkov na stránke nášho internetového obchodu www.klbkostastia.sk
Do tejto kategórie údajov patria informácie o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch, ktorí navštívili našu stránku vrátane informácií o zariadeniach, cez ktoré si zákazník prezerá našu stránku, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia a jeho technické parametre, ďalej údaje o produktoch, ktoré si zákazník v našom e-shope prezerá, na ktoré kliká a ktoré vkladá do košíka, o článkoch, na ktoré kliká.

Údaje o správaní sa zákazníkov pri čítaní našich e-mailov a správ
V rámci komunikácie so zákazníkom spracúvame aj údaje o stave správ, ktoré zákazníkom zasielame, predovšetkým o čase otvorenia a prečítania správy, ako aj informácie o zariadení, na ktorom správy číta (IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia).

3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
Osobné údaje našich klientov spracúvame za účelom poskytovania tovaru a služieb v rozsahu našej činnosti. Jednotlivé účely charakterizujeme nasledovne:

Spracovanie údajov na základe plnenia zmluvy
Osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi zákazníkom, ako našim objednávateľom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov zákazníkom úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na úspešné uzavretie zmluvy a jej následné plnenie. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s klientom uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracovanie údajov na marketingové účely
Osobné údaje našich klientov spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od klientov na tento účel udelený súhlas. Marketing sa týka najmä týchto činností:

Ponuka produktov a služieb spoločnosti Promini s.r.o.. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov, prípadne formou správy na sociálnej sieti, ak je táto forma pre Vás prijateľnejšia.
Posielanie informačných emailov obsahujúcich obchodné ponuky, články a informácie z aktivít z predmetu činnosti spoločnosti Promini s.r.o.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať ponuky služieb spoločnosti Promini s.r.o.. Bez udeleného súhlasu nemôžeme poskytovať individuálne ponuky tovarov a služieb. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na: info@klbkostastia.sk

4. Používanie cookies
Súbory cookies používame iba s Vašim súhlasom. V prípade záujmu o zabránenie používania cookies si môžete pred návštevou našej internetovej stránky spustiť funkciu Súkromné prehliadanie. Spustenie tejto funkcie však môže spôsobiť, že niektoré z častí nášho webu nebudú zobrazené správne, čím môže byť prezeranie stránky komplikovanejšie.

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?
Súhlas udelený spoločnosti Promini s.r.o. je platný počas obdobia trvania zmluvného vzťahu a ďalších nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, alebo do odvolania súhlasu zákazníkom. Po uplynutí uvedeného času budú osobné údaje vymazané, ale len v rozsahu a na tie účely, na ktoré podľa platnej legislatívy nie je potrebný súhlas.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?
Osobné údaje získavame:

  • Priamo od klienta pri uzatvorení, v priebehu trvania a plnenia zmluvy.
  • Priamo od klienta udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov.
  • Od iných osôb, ktorým klient na to dal súhlas.


7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu je založený na dobrovoľnosti, z tohto dôvodu ho klient môže kedykoľvek odvolať. Ak si klient nepraje dostávať od nás ponuku, môže nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom na info@klbkostastia.sk.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?
Kto odvolanie podáva. Uveďte preto Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Uveďte, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje. Odvolanie adresujte spoločnosti Promini s.r.o.

Akým spôsobom nám môžete odvolanie súhlasu odoslať?
Odvolanie súhlasu môžete poslať e-mailom na: info@klbkostastia.sk.

8. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov?
Kladieme veľký dôraz na rešpektovanie práv našich zákazníkov. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nárok na uplatnenie nasledujúcich práv:

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov
Ide predovšetkým o totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracovania a kategórie údajov, informácie o príjemcovi alebo o kategóriách príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k údajom
Zákazník má právo na potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. V prípade, že osobné údaje spracúvané sú, vzniká mu právo na prístup k informáciám o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých údajov, o príjemcoch a dobe uchovávania osobných údajov. Taktiež má zákazník právo na informácie o svojich právach, ako aj o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Klientovi vzniká zároveň právo na prístup k informáciám o zdroji osobných údajov, o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, ako aj k informáciám a zárukám v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Zákazník má právo na poskytnutie kópie spracovaných osobných údajov.

Právo na opravu
V prípade, že sa Vaše osobné údaje zmenili, v dôsledku čoho by spoločnosť Promini s.r.o. spracúvala neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, nás môžete informovať a my Vaše evidované osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz
Osobné údaje sme povinní v určitých právnymi predpismi stanovených prípadoch na pokyn zákazníka vymazať. Z uplatnenie práva na výmaz nám vyplýva povinnosť vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené zákonom žiadané podmienky, nakoľko v niektorých právom stanovených prípadoch sme povinní osobné údaje uchovávať a archivovať počas zákonom stanovenej doby, a to napriek tomu, že by klient požadoval dané údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracovania údajov
Právo na obmedzenie spracovania údajov si máte možnosť uplatniť v prípade, že si prajete, aby sme Vami poskytnuté osobné údaje spracúvali výlučne na nutné zákonné dôvody, prípadne žiadate, aby sme Vaše osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak zákazník požaduje, aby sme jeho osobné údaje poskytli inej spoločnosti, má možnosť požiadať nás o odovzdanie svojich osobných údajov v zodpovedajúcom formáte. Urobíme tak v prípade, že nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
V prípade, že sa zákazník domnieva, alebo zistí, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života, alebo že jeho osobné údaje spracúvame v rozpore s platnou legislatívou, žiadame, aby sa na nás obrátil so žiadosťou o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môže vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
S akýmkoľvek podnetom alebo sťažnosťou v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa môže klient obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uplatnenie Vašich práv
Právo na ochranu osobných údajov poskytnutých spoločnosti Promini s.r.o. si môžete uplatniť na e-mailovej adrese info@klbkostastia.sk. Vyjadrenie poskytujeme bezplatne. V prípade, že by bol podnet neprimeraný, alebo by sa vyskytoval opakovanie, máme právo účtovať si adekvátny poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady s poskytnutím informácií.

9. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
Súhlas so spracovaním osobných údajov dáva klient spoločnosti Promini s.r.o.. Spoločnosť má prístup k osobným údajom ako prevádzkovateľ. Prístup k osobným údajom majú predovšetkým zamestnanci spoločnosti Promini s.r.o., osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež zmluvným sprostredkovateľom, ako sú programátori, správcovia e-shopu, doručovacie spoločnosti a vedenie účtovníctva.

Zmluvnými sprostredkovateľmi sú spoločnosti, ktoré spravujú náš systém a zabezpečujú chod spoločnosti a fungovanie jej jednotlivých častí. S týmito sprostredkovateľmi má spoločnosť Promini s.r.o. uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Sprostredkovatelia sú taktiež viazaní dodržiavaním pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane mlčanlivosti, aby sme zaručili najvyššiu mieru právnej ochrany, ktorá zodpovedá požiadavkám platnej legislatívy na území Slovenskej republiky.


V Žilina, dňa 25. 5. 2018